Yasal


WEB SİTESİ

AYDINLATMA METNİ 1. VERİ SORUMLUSU, İLGİLİ KİŞİ

 

KARİNA ENERJİ LOJİSTİK HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca “Veri Sorumlusu”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup gerçek kişi siz de İlgili Kişi olarak kabul edilip tanımlanmaktasınız. Aşağıda belirtilen Kişisel Verilerinizi Veri Sorumlusu olarak KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere de riayet edilerek işlediğimizi, İlgili Kişiye ait kişisel verilerin güvenliğine önem verdiğimizi ve KVKK’nın 10. maddesi hükmü gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak İlgili Kişi sizi bilgilendirmek isteriz. 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI 

 

 • Kimlik Verisi

Ad-Soyadı, Unvanı, İmzası, Medeni Hali, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Sicil Numarası

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

 • İletişim 

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres, Yakınının İletişim Bilgileri

 • Mesleki Deneyim

Yaptığı İş/Meslek/Bölüm

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLERİ, AKTARILMASI VE TOPLANMASI

 

KİMLİK

 • Kimlik Verilerinin İşleme Amaçları:

Kimlik Verileriniz, Reklam/Tanıtım maksadıyla; İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Şirkete ilişkin haberler, gelişmeler, ürün çeşitliliği ve işe alım ile değerlendirmelerin web sitesi üzerinden yayınlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

 

 • Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince “Açık Rızanıza” istinaden işlenebilecektir.

 • Verilerin Aktarılması:

Kimlik Verileriniz, Yurtiçinde ve Yurtdışında açık rızanıza istinaden, Kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden alenileştirilerek ürün ve sunulan hizmetler kapsamında faydalı ve bilgilendirici içerik sağlaması, marka imajını ve bilinirliğini dijital platformlarda güçlendirilmesi maksadıyla aktarılabilir.

 

Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

 • Verilerin Toplanma Yöntemi:

İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler üzerinden, şirketin kullanmış olduğu ortak arşiv ve sistemler üzerinden, e-posta üzerinden, kişisel verilerinizin kayıtlı olduğu sistemler üzerinden, bilgisayar üzerinden raporlama yapılması, ses kaydının alınması ve bilgisayarlarındaki arşivlerden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verilerinin İşleme Amaçları:

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verileriniz, Reklam/Tanıtım maksadıyla; İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Şirkete ilişkin haberler, gelişmeler, ürün çeşitliliği ve işe alım ile değerlendirmelerin web sitesi üzerinden yayınlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

 

 • Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince “Açık Rızanıza” istinaden işlenebilecektir.

 

 • Verilerin Aktarılması:

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verileriniz, Yurtiçinde ve Yurtdışında açık rızanıza istinaden, Kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden alenileştirilerek ürün ve sunulan hizmetler kapsamında faydalı ve bilgilendirici içerik sağlaması, marka imajını ve bilinirliğini dijital platformlarda güçlendirilmesi maksadıyla aktarılabilir.

 

Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir. • Verilerin Toplanma Yöntemi:

İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler üzerinden, şirketin kullanmış olduğu ortak arşiv ve sistemler üzerinden, e-posta üzerinden, kişisel verilerinizin kayıtlı olduğu sistemler üzerinden, bilgisayar üzerinden raporlama yapılması, ses kaydının alınması ve bilgisayarlarındaki arşivlerden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 İLETİŞİM

 • İletişim Verilerinin İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi maksadıyla; Reklam/Tanıtım maksadıyla; İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; ürün/hizmet satılan kurumsal müşteriler için ürünü sattıkları firmanın bağlantı kişisinin bilgilerinin üretici firma ile paylaşılması, kurumsal müşterilerin bilgilerinin reklam ajansına gönderilmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Mal /Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Şirkete ilişkin haberler, gelişmeler, ürün çeşitliliği ve işe alımların web sitesi üzerinden yayınlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

 • Hukuki Sebebi:

KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir Sözleşmenin Kurulması ya da İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, 5/2 (ç) maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 • Verilerin Aktarılması:

İletişim Verileriniz, Yurtiçinde, “Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Hizmet Alınan Hukuk Bürosu, İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi gruplarına yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi, bilgi paylaşımı; “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” kişi grubuna finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için bilgi paylaşımı amacıyla; “İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Reklam Ajansı” kişi gruplarına reklam Süreçlerinin Yürütülmesi için bilgi paylaşımı amacıyla; “Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Hizmet Alınan Hukuk Bürosu, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi gruplarına sözleşme şartlarının yerine getirilmesi maksadıyla aktarılabilecektir.

 

İletişim Verileriniz, Açık Rızanıza İstinaden, Yurtdışına bilgilerin sistemde (cloud) tutulması maksadıyla aktarılabilecektir.

 

Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

 • Verilerin Toplanma Yöntemi:

İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler üzerinden, şirketin kullanmış olduğu ortak arşiv ve sistemler üzerinden, kişisel verilerinizin kayıtlı olduğu sistemler üzerinden, bilgisayar üzerinden raporlama yapılması, ses kaydının alınması ve bilgisayarlarındaki arşivlerden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

 

Form, evrak, sözleşme ve sair tüm ilgili belgelerin fiziken imzalanması yahut doldurulması, raporlama yapılması, kayıtların fiziksel ortama geçirilmesi ve belgelerin fiziken teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Kişisel Verileriniz Kanunun 5. maddesin 1. fıkrası kapsamında “Açık Rızanıza” istinaden Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanacaktır. Açık Rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

İlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak;

 

KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen haklarınız için 72 Sokak No 2/6 Sasalı Sanayi Bölgesi Sasalı, Çiğli/İzmir adresinde mukim Veri Sorumlusu adresimize yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen koşulların sağlanması halinde tarifedeki ücreti Veri Sorumlusu talep edebilecektir.

 

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeyi unutmayınız.

 

Detaylı bilgi için [   ] adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği, Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği ve Sahip Olduğum Haklar konusunda bilgilendirildim. 

 WEB SİTESİ AÇIK RIZA BEYANI

 

72 Sokak No 2/6 Sasalı Sanayi Bölgesi Sasalı, Çiğli/İzmir adresinde mukim KARİNA ENERJİ LOJİSTİK HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (Kısaca “Veri Sorumlusu”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında yaptığı “WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ” kısmında açıklanan amaçlarla sınırlı ve sadece burada belirtilen kapsamda olmak üzere Anayasal güvenceler, KVKK ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde; 

 

Kişisel Verilerimin yurtdışına aktarılabilmesine Açık Rıza vermekteyim.                 

 

 

EVET, Açık Rızamı geri alana kadar

 

………. SÜREYLE (Açık Rıza beyanınızın süresini lütfen belirtiniz)

 

Adı Soyadı     : 

 

Tarih              : 

 

İmza               :


İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

 1. GİRİŞ 

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla KARİNA ENERJİ LOJİSTİK HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “KARİNA” olarak bahsedilecektir) tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tarafımızca işletilmekte olan. https://www.karinaenerji.com/ ‘un işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri İlgili Kişi olarak Web Sitemizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için şahsi herhangi bir bilgi paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sizi, Site kullanımına ilişkin bilgi toplamak üzere yapılandırılan Çerez kullanım alanları hakkında bilgilendirmek isteriz. 

 

KARİNA ENERJİ LOJİSTİK HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

 1. TANIMLAR

 

Tanım

Açıklama

KARİNA

KARİNA ENERJİ LOJİSTİK HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Çerez

İnternet Siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır.

Çerez Aydınlatma Metni

KARİNA Çerez Politikasına Dair Aydınlatma Metni

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri   

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Site / Web Sitesi

https://www.karinaenerji.com/ internet sitesini

Veri Sorumlusu    

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

III.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMACI

 

 1. Kişisel Verilerin Çerezler Aracılığıyla İşlenme Amacı

 

Web Sitemizi ziyaret ile birlikte, kullanıcı cihazının IP adresi, IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın kimliği, işletim sisteminizin adı ve sürümü, tarayıcınızın adı ve sürümü, ziyaretinizin tarihi/saati ve ziyaret ettiğiniz sayfa verileriniz, dil tercihleriniz işlenmektedir. İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, Site’nin işletilmesi sırasında İlgili Kişi tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 

 

Çerez, internet Siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. 

 

Çerezler, kullanım sürelerine göre “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak belirlenmektedirler. Kalıcı Çerezler, kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların Site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

Oturum Çerezleri, kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve Siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.

 

Kaynaklarına göre çerezler, “birinci taraf” ve “üçüncü taraf çerezleri” olarak ayrılırlar.
Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulur. Üçüncü taraf çerezler ise, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

Sitemizde KARİNA’ya ait çerezler bulunabileceği gibi, işbirliği yaptığımız üçüncü partilere ait çerezler de bulunmaktadır.

 

KARİNA, https://www.karinaenerji.com/ ‘nun toplamda kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenmek, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği, hangi sayfada ve Site’de ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış sayfalarda dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla kişisel veri toplayabilir.

 

KARİNA, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir. 

 

 1. Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: 

 

Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması, Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak; Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 

 1. Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 

 

Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. 

 

KARİNA olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde saklayabileceğimizi ve gerektiği zaman ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.

 

 1. Çerezlerin Kullanım Amaçları

 

KARİNA tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 

 1. Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

 

 1. İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

 

 1. Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

 

 1. Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKÎ SEBEBİ

 

Yukarıda belirtilen Kullanılması Zorunlu Çerezler KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının “f” bendi hükmünde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak, İşlev Çerezleri, Analiz/Performans Çerezleri, Hedefleme/Reklam Çerezleri ise KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca yalnızca açık rızanıza istinaden Site üzerinden erişim sağlanması halinde otomatik yolla toplanmaktadır. İşlev Çerezleri, Analiz/Performans Çerezleri, Hedefleme/Reklam Çerezleri’ne açık rızanızı sistem üzerinden verebilir ve açık rızanızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

 

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesin 2. fıkrası kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisna kapsamında KARİNA, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

 

 1. Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

 

 1. Kalıcı Çerezler:Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların Site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

 1. Oturum Çerezleri: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve Siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel Verileriniz; kural olarak 3. kişilere aktarılmamaktadır. Ancak KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

VII.     KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre KARİNA’ya iletebilirsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.karinaenerji.com/ adresinde yer alan iletişim kanallarından belirtilen yöntemlerle iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, KARİNA’ya KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

KARİNA olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz. KARİNA tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için https://www.karinaenerji.com/ adresinde yer alan KARİNA Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

 

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan öğrenilebilmektedir. Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği web tarayıcı çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir. Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web Sitesindeki tercihleriniz silinecektir. 

 

Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için en çok kullanılan tarayıcılara dair aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

 

Google Chrome: 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

 

Mozilla: 

 

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

 

Internet Explorer:

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Site ve mobil uygulamanın çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz KARİNA’ya ait web Sitesinin düzgün çalışmayabileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

 

Çerezleri farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında engellemeye ilişkin gerekli belgelere ayrıca  www.aboutcookies.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

VIII.   AYDINLATMA METNİNİN YÜRÜRLÜĞÜ

 

KARİNA tarafından düzenlenen İşbu Politika, …….2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.